سفیر شادی کودکان؛ محمدرضا وداد اصفهان را ترک کردند و به سمت یزد حرکت کردند تا پیام شادی و نشاط را برای کودکان یزد ببرند.

یزد