اساسنامه مطابق اساسنامه تیپ سازمان بهزیستی است و قسمتی که مربوط به اهداف است در ادامه آورده می شود.

ماده 2
موضوع فعالیت موسسه، خدمت­ رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت­های حوزه­ های اجتماعی و پیشگیری را شامل می ­شود. اهداف موسسه عبارتند از :

     • توانمندسازی زنان و کودکان نیازمند در معرض آسیب
     • ایجاد مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده در جهت حذف کار کودک
     • آموزش و حرفه­ آموزی با رویکرد خانواده محور برای رفع محرومیت
     • آموزش کودکان بازمانده از تحصیل و کمک برای ادامه تحصیل کودکان کار و خیابان و نیازمند و در معرض آسیب
     • حمایت­ های قانونی، آموزشی، اجتماعی، روانی، بهداشتی و حقوقی از زنان و کودکان کار و خیابان و نیازمند و در معرض آسیب
     • پژوهش و مطالعات در حوزه­ ی آسیب­ ها در جهت کاهش آن
     • ترویج و تبلیغ پیمان­ نامه ­ی حقوق کودک با هدف بهبود وضعیت عمومی کودکان با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران