برنامه سال ۱۴۰۰

تدوین برنامه برای سالی که پر از ابهام است و نگرانی‌های عمیق نسبت به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وجود دارد بسیار سخت و دشوار است‌‌. از آنجا که سال ۱۴۰۰ را تقریبا می‌توان مشابه سال ۹۹ ارزیابی کرد، تجربه‌های اندوخته سال گذشته، چراغ راهنمای برنامه سال جدید قرار گرفت.

متن کامل برنامه را اینجا بخوانید

برنامه سال ۱۳۹۹

در ایامی شروع به تهیه برنامه سال ۹۹ کردیم که متاسفانه حوادث تلخ و ناگواری چه در داخل کشور چه در مناسبات برون مرزی زندگی مردم ،بخصوص جامعه هدف موسسه را نشانه رفته و قطعا تاثیرخود را بر برنامه سال آینده خواهد گذاشت.برنامه ریزی اهداف عملیاتی سازمانی، زمانی میتواند نتیجه بخش باشد که شرایط ثبات نسبی را شاهد باشیم ،با اینحال برنامه ۹۹ بر اساس فعالیتهای جاری و با تغییراتی نسبت به قبل ،با رویکرد وزن دهی بیشتر  به کمیته پژوهش و همچنین توجه ویژه به مسائل داخلی محله فرحزاد با همکاری کلیه کمیته ها تهیه شده است.

متن کامل برنامه را اینجا بخوانید

برنامه سال ۱۳۹۸

به روزهای پایانی سال ۹۷ نزدیک میشویم.سالی که با افزایش تورم و گرانی آغاز شد و آثار فشارهای سیاسی و اقتصادی جهانی در زندگی خانواده ها بخصوص دهک های پایین آشکار و پررنگ تر شد.در چنین شرایطی می بایست منتظر سقوط اجتماعی بیشتر و افزایش آسیب های اجتماعی ، نیز بود.افزایش تعداد مراجعین به موسسه نشان از افزایش قشرآسیب پذیر در جامعه می باشد.در این میان مهر و ماه بنا به توان خود سعی در پوشش خانواده ها بر اساس اولویت های هم سو با رویکرد موسسه را داشته است.

متن کامل برنامه را اینجا بخوانید