سال ۹۴ را درحالی به پایان می رسانیم که متاسفانه نه تنها شاهد روند بهبودی در حوزه آسیب‌های اجتماعی نبودیم بلکه با گسترش آن در سطح وسیع‌تری از شهر ابعاد مخاطرات نمایان‌تر گردید . فقر، اعتیاد، گسترش خشونت علیه زنان و کودکان ، بیکاری فراگیر (و بالطبع حضور تعداد بیشتری از زنان و کودکان در این چرخه ) از معضلاتی بودند که در کلیه‌ی مناطق شهر و بخصوص در مناطق حاشیه شهر تهران حضور نمایانی داشتند. وقایعی از جمله حضور تعداد زیادی از زنان بی خانمان و فرزندانشان در پارک هرندی ، برخوردهای خشونت‌آمیز با معتادان و بی خانمانان در این محله، ایجاد دیوار های مهربانی و یا گذاشتن یخچال‌های غذا بار دیگر نیاز به کار پایه‌ای و منظم و اجتناب از نگاه‌های جزیره‌ای را از سوی دولت و سازمان‌های غیردولتی یادآوری می‌کند.