محمدرضا وداد در مسیر کاشان

محمدرضا وداد در مسیر مقصد بعدی، کاشان
دعای نیک ما بدرقه‌ی راهشان باد.